استاندارد بین‌المللی ISO 10545-12

این بخش از استاندارد، روشی برای تعیین مقاومت به یخ همه كاشی های سرامیك در نظر گرفته شده برای استفاده در شرایط یخ زدگی در حضور آب را توضیح می دهد.

– بعد از اشباع كاشی‌ها با آب ، كاشی ها در سیكلی بین ۵+ و ۵- درجه سانتی‌گراد قرار می گیرند. همه سطوح كاشی‌ها باید حداقل ۱۰۰ بار در سیكل یخ زدگی- آب شدن یخ قرار بگیرند.