استاندارد بین‌المللی ISO 10545-13

این بخش از استاندارد، روشی ویژه برای تعیین مقاومت به مواد شیمیایی كاشی‌ها در دمای اتاق ارایه می‌دهد، كه قابل اجرا برای تمام انواع كاشی‌ها می‌باشد. 

–  قرار دادن نمونه ها در معرض محلول‌های آزمایشی و بررسی ظاهری آن ها بعد از زمان معین.

 • محلول‌های آزمایشی حاوی آب (مواد شیمیایی خانگی): محلول كلرید آمونیوم (۱۰۰g/l)
 • محلول‌های آزمایشی حاوی آب (نمك‌های استخر شنا): محلول هیپوكلریتسدیم (۲۰g/l) تهیه شده با هیپو كلریت سدیم نوع صنعتی با حدود %۱۳ (m/m) کلر فعال.
 • اسید و بازها (با غلظت كم): محلول اسید هیدروكلریك %۳ (v/v) كه از اسید هیدرو كلریك غلیظ (ρ=۱/۱۹ g/ml) تهیه شده است.
 • اسید و بازها (با غلظت كم): محلول اسید سیتریك (۱۰۰g/l)
 • اسید و بازها (با غلظت كم): محلول هیدروكسید پتاسیم (۳۰g/l)
 • اسید و بازها (با غلظت بالا): محلول اسید هیدرو كلریك %۱۸ (v/v) كه از اسید هیدرو كلریك غلیظ (ρ=۱/۱۹ g/ml) تهیه شده است.
 • اسید و بازها (با غلظت بالا): محلول اسید لاكتیك %۵ (v/v)
 • اسید و بازها (با غلظت بالا): محلول هیدروكسید پتاسیم (۱۰۰g/l)

کلاس‌بندی مربوط به محلول های آزمایشی حاوی آب برای کاشی‌های لعاب‌دار :

 • كلاس GA(V): تاثیر قابل دیدن نیست.
 • كلاس GB(V): تغییرات ظاهری معلوم.
 • كلاس GC(V): از بین رفتن ناقص و یا كامل سطح اصلی.

کلاس‌بندی مربوط به اسید و بازهای با غلظت کم برای کاشی‌های لعاب‌دار :

 • کلاس GLA(V): تاثیر قابل دیدن نیست.
 • کلاس GLB(V): تغییرات ظاهری معلوم.
 • کلاس GLC(V): از بین رفتن ناقص و یا كامل سطح اصلی.

کلاس‌بندی مربوط به اسید و باز های با غلظت بالا برای کاشی‌های لعاب‌دار :

 • کلاس GHA(V) : تاثیر قابل دیدن نیست.
 • کلاس GHB(V) : تغییرات ظاهری معلوم.
 • کلاس GHC(V) : از بین رفتن ناقص و یا كامل سطح اصلی.