استاندارد بین‌المللی ISO 10545-16

این بخش از استاندارد، روش استفاده از ابزار اندازه‌گیری رنگ ، برای سنجش تفاوت های رنگی كوچك، در كاشی‌های لعاب‌دار رنگی تخت (كه با رنگ ثابت و یكنواختی طراحی شده اند) را توضیح می‌دهد.

– در این بخش ، ماكزیمم اختلاف رنگی قابل قبول (كه تنها وابسته به همسان بودن نمونه‌ها است نه به تفاوت ماهیتی رنگ) تعیین می شود.

نكته: این بخش ازISO تنها در مواردی استفاده می شود كه تعیین اختلاف رنگی جزیی بین كاشی های لعاب دار تخت حایز اهمیت باشد.

اندازه‌گیری‌های كالری متریك بر اساس محاسبه اختلاف رنگی كاشی مرجع استاندارد و نمونه آزمایشی هم‌رنگ با آن طراحی شده است.

– كالری‌متری میزان اختلاف رنگی را تشریح می‌كند نه تفاوت ظاهری را. این محاسبات تنها زمانی معتبر هستند كه مرجع و نمونه آزمایشی لزوما بافت و شفافیت یكسانی داشته باشند.