استاندارد بین‌المللی ISO 10545-11

این بخش از استاندارد، روش آزمایشی برای تعیین مقاومت به ترك همه كاشی‌های سرامیكی (به جز برخی از كاشی‌هایی كه برای دكوراسیون ترك ذاتی در آن ها ایجاد شده است) ارایه می دهد.

–  ترك (Craze) : ترك ها یا خطوط مویی ریزی كه در سطح لعاب محدود می شوند.

–  تعیین مقاومت به ایجاد ترك‌ها زمانی كه كاشی‌ها درون اتوكلاو تحت فشار و بخار قرار می‌گیرند و در نهایت بررسی سطح كاشی‌ها به‌وسیله اعمال جوهر بر سطح آن ها انجام می‌پذیرد.