استاندارد بین‌المللی ISO 10545-14

‌این بخش از استاندارد، روش مناسبی برای تعیین مقاومت به لكه كاشی های سرامیكی با سطح مناسب را توضیح می‌دهد.

– مقاومت به لكه در اثر تماس سطح مناسبی از كاشی‌ها با محلول های ویژه ای در زمان معینی سنجیده می‌شود. این سطوح به شیوه‌های خاصی تمیز شده و در نهایت تغییرات ظاهری آن ها با چشم مورد بررسی قرار می‌‌گیرد.

عوامل لكه زدایی که در این آزمون مورد استفاده قرار می‌گیرند : لكه‌هایی كه اثر بر جا می‌گذارند (خمیرها).

  • عامل ایجادكننده لكه سبز در روغن سبك (light oil).
  • عامل ایجادكننده لكه قرمز در روغن سبك  (light oil).
  • لكه هایی كه اثر شیمیایی و اكسیداسیون دارند.
  • ید (محلول gr/lit ۱۳ در الکل).
  • لكه‌ها (Stains): كه یك لایه تشكیل می دهند.