استاندارد بین‌المللی ISO 10545-17

‌‌این بخش از استاندارد، روش آزمایشی برای تعیین ضریب اصطكاك سطح مناسبی از كاشی‌های لعاب دار و بدون لعاب)كه برای استفاده در پوشش كف در نظر گرفته شده اند) ارایه می‌دهد.

– دو روش تعیین ضرایب اصطكاك دینامیك و استاتیك ارایه شده است .

علاوه بر این ، روش دینامیكی كه در آن داده ها به صورت زوایای بحرانی گزارش می شوند، آورده شده است.

‌- ضریب اصطكاك نسبت بین نیروی مماس و نیروی عمود بر سطح می‌باشد. در برخی از روش‌ها این مقدار معادل با تانژانت زاویه‌ای است، كه سطح شیب‌دار با افق می‌سازد.

‌- زاویه بحرانی ، برای جسمی كه روی سطح شیب‌دار چرب شده حركت می‌كند زاویه‌ای است كه جسم در آستانه لغزش قرار بگیرد.

‌- ضریب اصطكاك دینامیك بوسیله یك متحرك لغزنده كه با سرعت ثابت بر روی سطح افقی حركت می‌كند، اندازه‌گیری می شود.

‌- ضریب اصطكاك استاتیك ، از تعیین نیروی مورد نیاز برای به حركت در آوردن یك جسم ساكن روی سطح افق، اندازه‌گیری می‌شود.

‌- زاویه بحرانی دینامیك، زاویه سطح شیب‌دار چرب‌شده‌ای است ، كه در آن زاویه، شخص متحرك روی سطح شیب دار، در آستانه لغزش قرار  می‌گیرد.