استاندارد بین المللی    ISO 10545-5

این بخش از استاندارد، روشی آزمایشی برای تعیین مقاومت به ضربه كاشی‌های سرامیكی بوسیله اندازه‌گیری ضریب پس‌ماند (Restitution) را توضیح می‌دهد.

–  ضریب پس ماند بین دو جرم برخوردی: سرعت حركت تقسیم بر سرعت پس از برخورد .

–  تعیین ضریب پس ماند بوسیله رها كردن یك گلوله فولادی از ارتفاع معین به سطح نمونه آزمایشی و اندازه گیری ارتفاع برگشتی.