استاندارد بین‌المللی ISO 10545-7

این بخش از استاندارد، ارایه روشی برای تعیین مقاومت به سایش (برای همه كاشی‌های لعاب‌دار كه برای پوشش كف استفاده می‌شوند) می باشد.

-‌  تشخیص مقاومت به سایش برای كاشی‌های لعاب دار بوسیله چرخش گلوله ساینده در سطح و ارزیابی سایش به وسیله مقایسه نمونه سایش خورده و سایش نخورده.

–  این بخش از استاندارد جزی الزامات اجباری نمی‌باشد و صرفا باید نتایج حاصل از آزمون گزارش گردد.