استانداردها

کاشی‌های سرامیکی پرس خشک شده با جذب آب پایین

Annex G

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی پرس خشک شده

Annex L

دانلود فایل PDF

نشانه‌هایی برای استفاده‌های مورد نظر

Annex M

دانلود فایل PDF

کلاس‌بندی کاشی‌های لعاب‌دار برای کف‌ها بر طبق مقاومت سایشی

Annex N

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی-تعاریف، طبقه‌بندی، ویژگی‌ها و نشانه‌گذاری

ICS:01.040.91; 91.100.23

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی – قسمت 2

ICS:91.100.20

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی – قسمت 3

ICS:91.100.20

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی – قسمت 4

ICS:91.100.23

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی – قسمت 5

 

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی – قسمت 6

ICS:91.100.23

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی – قسمت 7

ICS:91.100.23

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی – قسمت 8

ICS:91.100.20

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی – قسمت 9

ICS:91.100.20

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی – قسمت 10

ICS:91.100.20

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی – قسمت 11

 

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی – قسمت 12

 

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی – قسمت 15

ICS:91.100.20

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی – قسمت 16

ICS:91.100.23

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی – روان ملات‌ها و چسب‌ها – قسمت 3

ICS:91.100.23

دانلود فایل PDF

کاشی‌کاری کف و دیوار – قسمت 1

ICS:91.060.10;91.080.30

دانلود فایل PDF

کاشی‌کاری کف و دیوار – قسمت 2

ICS:91.060.10;91.080.30

دانلود فایل PDF

کاشی‌کاری کف و دیوار – قسمت 3

ICS:91.060.10;91.060.30

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی آنتی‌باکتریال – ویژگی‌ها

ICS:91.100

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی – بسته‌بندی و نشانه‌گذاری

ICS:91.100

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی – بخش 2 – تعیین ابعاد و کیفیت سطح

ISO:10545-2

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی – بخش 3

ICS:01.040.91; 91.100.23

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی – بخش 4 – تعیین مدول و استحکام شکست

ISO:10545-4

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی – بخش 5

ISO:10545-5

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی – بخش 6

ISO:10545-6

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی – بخش 7

ISO:10545-7

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی – بخش 8

ISO:10545-8

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی – بخش 9

ISO:10545-9

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی – بخش 10

ISO:10545-10

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی – بخش 11

ISO:10545-11

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی – بخش 12

ISO:10545-12

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی – بخش 13

ISO:10545-13

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی – بخش 14

ISO:10545-14

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی – بخش 16

ISO:10545-16

دانلود فایل PDF

کاشی‌های سرامیکی – بخش 17

ISO:10545-17

دانلود فایل PDF