استاندارد بین‌المللی ISO 10545-2

 هدف از تدوین این بخش از استاندارد ، تعیین ویژگی‌های ابعادی(طول، عرض، ضخامت ، مستقیم الخط بودن اضلاع ، مستطیل شكل بودن و مسطح بودن) و كیفیت سطح كلیه كاشی‌ها می باشد.

كاشی‌هایی كه سطح آنها كمتر از ۴ سانتی‌متر‌مربع باشد، از كلیه اندازه‌گیری‌های ذكر شده به جز ضخامت و كیفیت سطح مستثنی هستند. فاصله اندازه‌ها ، شره‌های لعاب و دیگر زوائد كناره‌ها ی كاشی در صورتی كه پس از نصب كاشی‌ها در میان درز اتصال پنهان شوند در اندازه‌گیری طول، عرض، مستقیم الخط بودن اضلاع و مستطیل شكل بودن صرف نظر می‌شوند. 

۱ – اندازه گیری طول و عرض:

 • هر ضلع كاشی مورد آزمون را در مواضع ۵ میلی متری از گوشه ها اندازه بگیرید. اندازه گیری ها باید با دقتی نزدیك به ۱ میلی‌متر انجام شود.

۲ – اندازه گیری ضخامت:

 • برای تمام كاشی‌ها ، به جز كاشی‌هایی كه سطح ناهموار دارند قطرهای بین زاویه‌ها را رسم كرده و در داخل ۴ بخش بدست آمده ضخامت ضخیم ترین نقطه را اندازه بگیرید . ضخامت هر كاشی مورد نظر را در ۴ موضع با دقت ۱ میلیمتر اندازه‌گیری كنید. برای كاشی‌هایی كه سطح ناهموار دارند چهار خط به فواصل ۰/۱۲۵، ۰/۳۷۵ و ۰/۸۷۵ طول‌های اندازه‌گیری شده از انتها رسم كرده و ضخامت را در ضخیم ترین نقطه روی خطوط اندازه گیری نمایید.

۳ – اندازه گیری مستقیم‌الخط بودن اضلاع:

 • اندازه گیری میزان انحراف مركز ضلعی در سطح تراز كاشی. اندازه گیری تنها در مورد اضلاع مستقیم مطرح است.

۴ – اندازه گیری مستطیل شکل بودن (قائمه بودن زوایا):

 • بررسی انحراف اضلاع از مستطیل شکل بودن.

۵ – اندازه گیری یک‌نواختی سطح (انحناء و پیچیدگی):

 • مسطح بودن سطح: توسط اندازه گیری در سه نقطه روی سطح كاشی تعیین می شود.
 • انحنا مركزی: اختلاف سطح مركز كاشی از صفحه ای كه توسط سه گوشه از چهار گوشه كاشی ساخته شده است.
 • انحنا اضلاع: اختلاف سطح وسط هر یك از اضلاع كاشی نسبت به صفحه ای كه توسط سه گوشه از چهار گوشه كاشی بوجود آمده است.
 • پیچیدگی : اختلاف سطح چهارمین گوشه كاشی نسبت به صفحه ای كه با سه گوشه دیگر بوجود آمده است.

۶ – تعاریف عیوب سطح و اثرات تعمدی:

 • تركها : هر تركی كه روی سطح بدنه و یا پشت آن و یا در هر دو طرف آن ظاهر شود.
 • تركهای مویی: تركهای مویی نا منظم كه روی سطح لعاب ظاهر شود.
 • لعاب نگرفتگی : منطقه ای روی سطح لعاب كاشی كه لعاب ندارد.
 • غیر یكنواختی : ناهمواری سطح كاشی یا لعاب.
 • سوراخ ته سوزنی : سوراخ های ریز روی سطح كاشی یا لعاب.
 • زجاجی نشدن لعاب : كریستالهای لعاب که ناخواسته در لعاب ظاهر می‌شوند.
 • وجود لكه و خال و هرگونه ضایعات اضافی سطح.
 • عیوب زیر لعاب.
 • عیوب دكور و چاپ.
 • لب پریدگی و شكست : لب پریدگی گوشه‌ها و لبه‌ها.
 • تاول: حباب های كوچك كه هنگام خروج گاز در هنگام پخت روی سطح ایجاد می‌شوند.
 • ناهمواری و ناصافی لبه ها : ناهمواریهای نامنظم غیرمطلوب در طول لبه‌ها.