استاندارد بین‌المللی  ISO 10545-4

این بخش از استاندارد روشی را برای تعیین مدول شكست و استحكام شكست همه كاشی های سرامیكی معرفی می نماید.

تعیین نیروی شكست ، استحكام شكست و مدول شكست كاشی كه با اعمال نیرو با سرعت ویژه در وسط كاشی حاصل می شود. نقطه اعمال بار ، نقطه تماس با سطح مناسبی از كاشی است. (استفاده از دستگاه استحکام سنج)

۱ – نیروی شکست: نیروی لازم برای شكست نمونه آزمایشی ، این نیرو از روی گیج فشار خوانده می‌شود.

۲ – استحكام شكست: نیروی حاصل از ضرب نیروی شكست در نسبت (عرض نمونه آزمایشی) / (فاصله بین تكیه‌گاه‌ها).

۳ – مدول شكست: خارج قسمت تقسیم استحكام شكست محاسبه شده به مجذور مینیمم ضخامت در امتداد لبه شكست.

  • مدول شكست بر حسب N/mm۲ بیان می شود.

–  تعیین نیروی شكست ، استحكام شكست و مدول شكست كاشی كه با اعمال نیرو با سرعت ویژه در وسط كاشی حاصل می شود .

–  نقطه اعمال بار ، نقطه تماس با سطح مناسبی از كاشی است.مدول شکست در کاشی های پرسلانی باید بزرگ  تر از 35 نیوتن بر متر مربع باشد. (  N/mm۲ ۳۵ ≤ )

–  استحکام شکست در کاشی های پرسلانی باید بزرگ  تر از ۱۳۰۰ نیوتن باشد.) ( ۱۳۰۰ N ≤)