استاندارد بین‌المللی ISO 10545-8

این بخش از استاندارد، ارایه روشی برای تعیین ضریب انبساط حرارتی خطی كاشی های سرامیكی ارایه می‌دهد.

–  تعیین ضریب انبساط حرارتی خطی از دمای اتاق تا دمای 100 درجه سانتی گراد.