استاندارد بین‌المللی ISO 10545-9

این بخش از استاندارد روش آزمایشی برای تعیین مقاومت به شوك حرارتی همه كاشی‌های سرامیكی ، كه تحت شرایط نرمال استفاده می‌شوند، ارایه می‌دهد.

–  بسته به جذب آب كاشی ها ، روش های متفاوتی (تست هایی با غوطه وری یا بدون غوطه وری) استفاده می شود مگر اینكه تفاهم نامه ای بر خلاف آن باشد.

–  تعیین مقاومت به شوك حرارتی یك كاشی كامل با ۱۰ سیكل بین دماهای  ۱۵ تا ۱۴۵ درجه سانتی گراد.