استاندارد بین‌المللی ISO 10545-10

این بخش از استاندارد روشی برای تعیین انبساط رطوبتی كاشی های سرامیكی ارایه می‌دهد.

–  انبساط رطوبتی: انبساط تسریعی نسبی، ازغوطه‌ور ساختن كاشی‌های دوباره گرم شده در آب جوش نتیجه می‌شود.

–  انبساط رطوبتی بر حسب میلی متر بر متر بیان می شود.