استاندارد بین المللی  ISO 10545-17

استاندارد بین المللی ISO 10545-17

استاندارد بین‌المللی ISO 10545-17 ‌‌این بخش از استاندارد، روش آزمایشی برای تعیین ضریب اصطكاك سطح مناسبی از كاشی‌های لعاب دار و بدون لعاب)كه برای استفاده در پوشش كف در نظر گرفته شده اند) ارایه می‌دهد. – دو روش تعیین ضرایب اصطكاك دینامیك و استاتیك ارایه شده است ....
استاندارد بین المللی  ISO 10545-17

استاندارد بین‌المللی ISO 10545-16

استاندارد بین‌المللی ISO 10545-16 این بخش از استاندارد، روش استفاده از ابزار اندازه‌گیری رنگ ، برای سنجش تفاوت های رنگی كوچك، در كاشی‌های لعاب‌دار رنگی تخت (كه با رنگ ثابت و یكنواختی طراحی شده اند) را توضیح می‌دهد. – در این بخش ، ماكزیمم اختلاف رنگی قابل قبول...
استاندارد بین المللی  ISO 10545-17

استاندارد بین المللی ISO 10545-14

استاندارد بین‌المللی ISO 10545-14 ‌این بخش از استاندارد، روش مناسبی برای تعیین مقاومت به لكه كاشی های سرامیكی با سطح مناسب را توضیح می‌دهد. – مقاومت به لكه در اثر تماس سطح مناسبی از كاشی‌ها با محلول های ویژه ای در زمان معینی سنجیده می‌شود. این سطوح به شیوه‌های...
استاندارد بین المللی  ISO 10545-17

استاندارد بین‌المللی ISO 10545-13

استاندارد بین‌المللی ISO 10545-13 این بخش از استاندارد، روشی ویژه برای تعیین مقاومت به مواد شیمیایی كاشی‌ها در دمای اتاق ارایه می‌دهد، كه قابل اجرا برای تمام انواع كاشی‌ها می‌باشد.  –  قرار دادن نمونه ها در معرض محلول‌های آزمایشی و بررسی ظاهری آن ها بعد از زمان...
استاندارد بین المللی  ISO 10545-17

استاندارد بین‌المللی ISO 10545-12

استاندارد بین‌المللی ISO 10545-12 این بخش از استاندارد، روشی برای تعیین مقاومت به یخ همه كاشی های سرامیك در نظر گرفته شده برای استفاده در شرایط یخ زدگی در حضور آب را توضیح می دهد. – بعد از اشباع كاشی‌ها با آب ، كاشی ها در سیكلی بین ۵+ و ۵- درجه سانتی‌گراد قرار...