استاندارد بین المللی  ISO 10545-17

استاندارد بین المللی ISO 10545-17

استاندارد بین‌المللی ISO 10545-17‌‌این بخش از استاندارد، روش آزمایشی برای تعیین ضریب اصطكاك سطح مناسبی از كاشی‌های لعاب دار و بدون لعاب)كه برای استفاده در پوشش كف در نظر گرفته شده اند) ارایه می‌دهد.- دو روش تعیین ضرایب اصطكاك دینامیك و استاتیك ارایه شده است .- علاوه...

استاندارد بین المللی  ISO 10545-17

استاندارد بین‌المللی ISO 10545-16

استاندارد بین‌المللی ISO 10545-16این بخش از استاندارد، روش استفاده از ابزار اندازه‌گیری رنگ ، برای سنجش تفاوت های رنگی كوچك، در كاشی‌های لعاب‌دار رنگی تخت (كه با رنگ ثابت و یكنواختی طراحی شده اند) را توضیح می‌دهد.- در این بخش ، ماكزیمم اختلاف رنگی قابل قبول (كه تنها...

استاندارد بین المللی  ISO 10545-17

استاندارد بین المللی ISO 10545-14

استاندارد بین‌المللی ISO 10545-14‌این بخش از استاندارد، روش مناسبی برای تعیین مقاومت به لكه كاشی های سرامیكی با سطح مناسب را توضیح می‌دهد.- مقاومت به لكه در اثر تماس سطح مناسبی از كاشی‌ها با محلول های ویژه ای در زمان معینی سنجیده می‌شود. این سطوح به شیوه‌های خاصی تمیز...

استاندارد بین المللی  ISO 10545-17

استاندارد بین‌المللی ISO 10545-13

استاندارد بین‌المللی ISO 10545-13این بخش از استاندارد، روشی ویژه برای تعیین مقاومت به مواد شیمیایی كاشی‌ها در دمای اتاق ارایه می‌دهد، كه قابل اجرا برای تمام انواع كاشی‌ها می‌باشد. -  قرار دادن نمونه ها در معرض محلول‌های آزمایشی و بررسی ظاهری آن ها بعد از زمان معین....

استاندارد بین المللی  ISO 10545-17

استاندارد بین‌المللی ISO 10545-12

استاندارد بین‌المللی ISO 10545-12این بخش از استاندارد، روشی برای تعیین مقاومت به یخ همه كاشی های سرامیك در نظر گرفته شده برای استفاده در شرایط یخ زدگی در حضور آب را توضیح می دهد.- بعد از اشباع كاشی‌ها با آب ، كاشی ها در سیكلی بین ۵+ و ۵- درجه سانتی‌گراد قرار می گیرند....

استاندارد بین المللی  ISO 10545-17

استاندارد بین المللی ISO 10545-11

استاندارد بین‌المللی ISO 10545-11این بخش از استاندارد، روش آزمایشی برای تعیین مقاومت به ترك همه كاشی‌های سرامیكی (به جز برخی از كاشی‌هایی كه برای دكوراسیون ترك ذاتی در آن ها ایجاد شده است) ارایه می دهد.-  ترك (Craze) : ترك ها یا خطوط مویی ریزی كه در سطح لعاب محدود می...

استاندارد بین المللی  ISO 10545-17

استاندارد بین‌المللی ISO 10545-10

استاندارد بین‌المللی ISO 10545-10این بخش از استاندارد روشی برای تعیین انبساط رطوبتی كاشی های سرامیكی ارایه می‌دهد.-  انبساط رطوبتی: انبساط تسریعی نسبی، ازغوطه‌ور ساختن كاشی‌های دوباره گرم شده در آب جوش نتیجه می‌شود. -  انبساط رطوبتی بر حسب میلی متر بر متر بیان می...

استاندارد بین المللی  ISO 10545-17

استاندارد بین المللی ISO 10545-9

استاندارد بین‌المللی ISO 10545-9این بخش از استاندارد روش آزمایشی برای تعیین مقاومت به شوك حرارتی همه كاشی‌های سرامیكی ، كه تحت شرایط نرمال استفاده می‌شوند، ارایه می‌دهد.-  بسته به جذب آب كاشی ها ، روش های متفاوتی (تست هایی با غوطه وری یا بدون غوطه وری) استفاده می شود...

استاندارد بین المللی  ISO 10545-17

استاندارد بین المللی ISO 10545-8

استاندارد بین‌المللی ISO 10545-8این بخش از استاندارد، ارایه روشی برای تعیین ضریب انبساط حرارتی خطی كاشی های سرامیكی ارایه می‌دهد.-  تعیین ضریب انبساط حرارتی خطی از دمای اتاق تا دمای 100 درجه سانتی...

استاندارد بین المللی  ISO 10545-17

استاندارد بین المللی ISO 10545-7

استاندارد بین‌المللی ISO 10545-7این بخش از استاندارد، ارایه روشی برای تعیین مقاومت به سایش (برای همه كاشی‌های لعاب‌دار كه برای پوشش كف استفاده می‌شوند) می باشد.-‌  تشخیص مقاومت به سایش برای كاشی‌های لعاب دار بوسیله چرخش گلوله ساینده در سطح و ارزیابی سایش به وسیله...